Temario + Supuestos + PD tipo 1 Inglés primaria (Andalucía)

143,27 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari d'anglès primària està disponible en versió en anglès per a totes les comunitats amb els seus annexos legislatius corresponents sobretot en el tema 20. Inclou també en el CD annexos didàctics. Té una versió nova de novembre del 2018 per a Andalusia i una altra per a Catalunya i Comunitat Valenciana. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents juntament amb la seva versió online gratuïta, de fet té una revisió i millora ortogràfica de maig del 2019. La darrera versió actualitzada i millorada per diferents preparadores i preparadors tenen temes resumits d'una mitjana de 4,5 folis (9-10 pàgines). Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al maig del 2018 i la versió per a Catalunya al maig del 2019, seguiran futures millores durant el 2019. El llibre planteja 38 supòsits de curta durada, és a dir, de preguntes curtes i mitjanes i altres de situacions pràctiques a resoldre a l'aula. Aquest compendi de diferents supòsits de totes les comunitats autònomes a excepció del listening està ajustat a les dues hores de durada per cada supòsit o paquet de supòsits. Són supòsits de tots els cursos de primària, de metodologia didàctica, de necessitats educatives, tics, diversitat, de centres rurals agrupats, coeducació, de competències... 3. S’inclou una programació i unitats desenvolupades amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word en anglès, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria, aquesta adaptada a seva comunitat autònoma. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
_0004798_0000002_PD_INGL_PRIM
ISBN/EAN : /