Temario + Supuestos + PD tipo 1 Lengua castellana y Literatura

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari de qualitat, es va realitzar al desembre del 2017 per un preparador d'oposicions. L'obra es compon de tres volums que els pot adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts actualitzats a la normativa vigent. Al desembre del 2018 va tenir una altra actualització i millora de diversos temes. El primer volum correspon al bloc de llengua castellana, el segon al text i als gèneres literaris en general i el tercer volum a la literatura fins als nostres dies. Els temes en general tenen una extensió mitjana de 7 folis (14 pàgines). Aquests temes ajustats a les dues hores de durada, tenen índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia i normativa específica del contingut per a la seva ubicació en el currículum de Secundària i Batxillerat. 2. El llibre de supòsits pràctics va ser acabat el 2017 i ampliat el 2018. Consta d'una primera part de consideracions importants per preparar els supòsits pràctics, posteriorment desenvolupa la variant enquadrament pràctic coherència/cohesió vàlida per a les tipologies textuals, posteriorment desenvolupa supòsits de comentaris sintàctics, semàntics, pragmàtics, filològics, lingüístics, etc., simulacres pràctics complets, un total de 21 supòsits pràctics. Aquest llibre inclou una segona part de supòsits pedagògics amb la versió de Canàries desenvolupada. 3. S'inclou una programació i unitats desenvolupades amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en castellà segons comunitats, està adaptada a la seva comunitat autònoma. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
_0000804_0000805_0000806_0000306_PD_LENGUALIT
ISBN/EAN : /