Temario + Supuestos prácticos Lengua castellana y Literatura

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari de qualitat, es va realitzar al desembre del 2017 per un preparador d'oposicions. L'obra es compon de tres volums que els pot adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts actualitzats a la normativa vigent. Al desembre del 2018 va tenir una altra actualització i millora de diversos temes. El primer volum correspon al bloc de llengua castellana, el segon al text i als gèneres literaris en general i el tercer volum a la literatura fins als nostres dies. Els temes en general tenen una extensió mitjana de 7 folis (14 pàgines). Aquests temes ajustats a les dues hores de durada, tenen índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia i normativa específica del contingut per a la seva ubicació en el currículum de Secundària i Batxillerat. 2. El llibre de supòsits pràctics va ser acabat el 2017 i ampliat el 2018. Consta d'una primera part de consideracions importants per preparar els supòsits pràctics, posteriorment desenvolupa la variant enquadrament pràctic coherència/cohesió vàlida per a les tipologies textuals, posteriorment desenvolupa supòsits de comentaris sintàctics, semàntics, pragmàtics, filològics, lingüístics, etc., simulacres pràctics complets, un total de 21 supòsits pràctics. Aquest llibre inclou una segona part de supòsits pedagògics amb la versió de Canàries desenvolupada.
_0000804_0000805_0000806_0000306
ISBN/EAN : /