Temario + Supuestos prácticos Procesos de Gestión Admin (castellano)

162,50 €
Quantitat

Aquest paquet comprèn:

  1. El temari es va editar el novembre del 2017, i es va actualitzar el març del 2021. Aquest material consta de 3 volums; el primer aglutina des del tema 1 al 20; el segon del 21 al 39; i el tercer el 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic), o per volums. Els temes són curts, clars i ajustats a les dues hores. Tenen una extensió de 6 a 7 folis, unes 12-14 pàgines. Aquest material, constantment actualitzat, es millora i s'actualitza cada any en qualsevol dels seus blocs de continguts. Hi ha una versió específica en català de l'octubre del 2020 actualitzada.
  2. Llibre de supòsits editat el novembre del 2017 i ampliat, millorat i revisat el març del 2021. Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució, distribuïts pels blocs de compra venda; documentació administrativa; gestió de compres; existències; inventaris; informàtica; liquidació d'IVA; nòmines; prorrata; transport; i d'altres. Hi ha un nou llibre de supòsits pràctics de PGA per a Catalunya, editat el març del 2021, d'acord amb els criteris, normativa i directrius específiques de la Generalitat de Catalunya.
_0000331_0000332_0000333_0000412
ISBN/EAN : /