Temario + Supuestos prácticos Procesos de Gestión Admin (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari es va editar al novembre de 2017 i es va actualitzar el maig del 2018. Aquest material consta de 3 volums, el primer aglutina des del tema 1 al 20, el segon del 21 al 39 i el tercer el 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic) o per volums. Els temes són curts i clars i ajustats a les dues hores, tenen una extensió de 6 a 7 folis (12-14 pàgines). Aquest material constantment actualitzat es millora i s'actualitza durant cada any en qualsevol dels seus blocs de continguts. 2. El llibre de supòsits es va editar al novembre del 2017 i ampliat i millorat al maig del 2018 i ampliat al 2019.Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució distribuïts pels blocs de compra venda, documentació administrativa, gestió de compres, existències , inventaris, informàtica, liquidació d'IVA, nòmines, prorrata, transport, i diversos.
_0000331_0000332_0000333_0000412
ISBN/EAN : /