Temario + Supuestos prácticos Francés primaria

124,04 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari està disponible e per a totes les comunitats amb els seus annexos legislatius corresponents sobretot en el tema 20 per a Catalunya, Múrcia, Andalusia, Galícia, Aragó i Canàries. Inclou també en el CD annexos didàctics. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents juntament amb la seva versió en línia gratuïta. L'última versió actualitzada i millorada per diferents preparadores natives i espanyoles tenen temes resumits d'una mitjana de 6 a 8 folis. Els temes té un nivell de profunditat considerable respecte a l'ensenyament del francès a primària amb diferents annexos didàctics. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits pràctics es compon de 35 supòsits pràctics amb normativa LOMCE . Posteriorment apareixeran altres amb normativa de la resta de comunitats i de nous supòsits. Els supòsits vigents plantegen preguntes o situacions pràctiques a resoldre en classe, ja siguin situacions d'aprenentatge, activitats competencials i pràctics a nivell genèric de l'ensenyament del francès a primària, pràctics de diversitat, noves tecnologies, problemes de lectura, educació viària, elements transversals , avaluació, estratègies en la pràctica, competències, inclusió... Aquests supòsits s'ajusten al temps real que permet la convocatòria.

_0000110_0000109
ISBN/EAN : /