Temario + Supuestos prácticos Educación Primaria (castellano)

124,04 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari està disponible en versió en castellà per a quasi totes les comunitats en la seva versió de 25 temes amb annexos específics dins dels temes LOMCE i legislatius de les àrees LOMCE 7, 12, 14 i 20 per a cada comunitat autònoma. Té a més una versió de desembre del 2018 per a Andalusia, Múrcia, una altra per a Catalunya de 28 temes d'octubre del 2018 en català, una altra per a la Comunitat Valenciana de 29 temes en català i castellà al març del 2019, una altra per a Balears en català al març del 2019 i la resta de comunitats durant el 2019 en castellà juntament amb la seva versió en línia gratuïta. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents juntament amb la seva versió online gratuïta. Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis (10 pàgines). Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al març del 2018 per a totes les comunitats i una la versió per a Catalunya al desembre del 2018, seguiran futures millores durant el 2019 juntament amb la seva versió en línia gratuïta. El llibre en el seu pròleg estructura els supòsits per àrees, acció tutorial, habilitats socials, atenció a la diversitat, aspectes metodològics i dins d'aquests supòsits relacionats amb TICS, alumnes amb discapacitats, alumnes en centres CAES, centres rurals, CRA i exemples de supòsits de diferents comunitats. Els 34 supòsits pràctics amb la seva resolució ajustats a les dues hores, tenen un patró basat en l'anàlisi del plantejament didàctic, consideracions prèvies: marc legal i normatiu i marc teòric, programa de treball i pla concret d'actuació (justificació, aspectes metodològics i activitats, intervenció educativa i avaluació), conclusió, legislació, bibliografia i recursos digitals.

_0000701_0000346
ISBN/EAN : /