Temario + Supuestos + PD tipo 1 O. Educativa (C. Valenciana - castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari d'orientació educativa esta actualitzat a la LOMCE i a altres comunitats autònomes des del 2018 i al llarg del 2019. El primer volum de temes que són purament legislatiu aglutina tots els marcs normatius. En aquest volum hi ha la versió del MEC, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella-La Manxa, etc. Al llarg del 2019 i 2020 apareixen noves versions d'altres comunitats, és recomanable consultar abans. Els volums 2 i 3 no tenen càrrega legislativa sinó més aviat didàctica i teòrica però estan totalment actualitzat a nivell de contingut teòric i pràctic (ex. DSM 5...). Es pot comprar per separat encara que de forma conjunta és més econòmica. 2. El llibre de supòsits ampliat i actualitzat el 2018 té una versió normativa del MEC i d'Andalusia però la seva estructura i dinàmica de resolució aquesta feta per a totes les comunitats autònomes. El llibre conté una primera part on indica la legislació autonòmica que està en un CD i com i de quina manera preparar qualsevol supòsit pràctic amb la seva resolució. A la segona part hi ha uns 25 casos amb la seva resolució distribuïts per tots els continguts possibles ubicats a infantil, primària i secundària on pugui sorgir un supòsit pràctic. Durant el 2019 pot també sorgir annexos i versions específiques per comunitat. S'inclou un programa o programes d'intervenció desenvolupats amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word 3. S'inclou un programa o programes d'intervenció desenvolupats amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
_0004464_0005212_0005357_0000973_PD_OE
ISBN/EAN : /